NOTS vedtekter

§1 Navn

 1. Organisasjonens navn er Norsk Organisasjon for Terrengsykling, forkortet NOTS.

 

§2 Formål

 1. NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.
 2. NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.
 3. NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.
 4. NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.

 

§3 Medlemskap

 1. Medlemskap i NOTS er åpent for alle som er enige i organisasjonens formål.
 2. Vedtak om eksklusjon av medlemmer kan gjøres av det sittende styret i NOTS.
 3. Medlemsavgift skal betales årlig.

§4 Virksomhet

  1. Opplysningsarbeid.
   1. Innad: NOTS skal informere norske terrengsyklister, organiserte så vel som uorganiserte, om organisasjonens retningslinjer for terrengsykling, og således søke at alle terrengsyklister i Norge utøver aktiviteten på en måte som er forenlig med hensyn til naturen og alle brukere av den.
   2. Utad: NOTS skal spre informasjon om terrengsykling slik at det skapes en positiv holdning til aktiviteten.
  2. Vedlikehold. NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og organisasjoner for å bidra til vedlikehold av friluftsområder slik at de kan være til glede og nytte for alle brukergrupper.
  3. Politisk innflytelse. NOTS skal søke å aktivt delta i politiske diskusjoner, høringer og planarbeid for å sikre at vedtak som berører terrengsykling ivaretar utøvernes interesser.

 

§6 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er NOTS høyeste organ og avholdes en gang i året, i oktober. Styret har ansvar for at innkallelse publiseres på NOTS sine internettsider senest 6 uker før årsmøtet.
 2. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NOTS som har betalt årskontingent, og alle medlemmer kan fremme saker. Saker som det skal fattes vedtak på, må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Kun personlige medlemmer over 14 år har stemmerett.
 3. Styret er pålagt å publisere endelig saksliste senest to uker før årsmøtet.
 4. Årsmøtet skal gjøre vedtak innenfor følgende områder:
  1. Årsberetning fra Styret.
  2. Arbeidsplan for påfølgende år.
  3. Regnskap.
  4. Budsjett.
  5. Valg av styre i henhold til paragraf 7.
  6. Valg av revisor.
  7. Valg av valgkomité.
 5. Valgkomitéen skal bestå av tre fullt betalende medlemmer. Denne komitéen innstiller forslag til nytt styre på årsmøtet, og bør ikke bestå av ordinære styremedlemmer.

 

§7 Styret

 1. Styret er NOTS øverste organ i tiden mellom årsmøtene og er ansvarlig ovenfor Årsmøtet. Styrets virkeperiode begynner etter gjennomført valg og varer til avslutning av neste årsmøte i henhold til §6.
 2. Styret innstiller i alle saker til Årsmøtet, med unntak av saker hvor innstillende myndighet er delegert.
 3. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer samt seks styremedlemmer.
 4. Styremedlemmene velges for to år av gangen.
 5. Leder, sekretær og styremedlem 1 stiller til valg på like årstall.
 6. Nestleder, kasserer og styremedlem 2 stiller til valg på odde årstall.
 7. De andre styremedlemmene velges for 1 år av gangen og stiller til valg hvert år.
 8. Styret er beslutningsdyktig når minst 60% av styremedlemmene er tilstede.
 9. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 10. Styret disponerer organisasjonens midler innenfor de rammene som Årsmøtet har vedtatt og i henhold til vedlegget «Retningslinjer for økonomistyring». Vedlegget revideres ved hvert årsmøte.

 

§8 Lokallag

 1. Det kan opprettes lokallag der medlemmene tar initiativ til det. Lokallagene skal engasjere seg i lokale saker som er innenfor NOTS´ statutter.
 2. Lokallag skal dekke et definert geografisk område med kommune som minste enhet. Medlemmer av NOTS i området regnes som medlem av vedkommende lokallag.
 3. Lokallagene kan være formelt organisert med eget organisasjonsnummer, vedtekter og eget regnskap, eller uformelt uten organisasjonsnummer og regnskap.
 4. Lokallagets vedtekter må ikke være i strid med NOTS´ statutter. Uenigheter mellom lokallag og styret sentralt, avgjøres av årsmøtet.
 5. Uenighet mellom lokallag angående avgrensning av geografisk virkeområde avgjøres av styret.
 6. Lokallag som er inaktivt, kan oppløses av NOTS’ styre. Styret skal opprette et avviklingsstyre som gjennomfører oppløsningen og sørger før at eventuelle økonomiske midler brukes i samsvar med giveres forutsetning.

 

§9 Oppløsning

 1. Vedtak om oppløsning av NOTS er gyldig når minst ¾ av Årsmøtet aktivt stemmer for forslaget på to ordinære Årsmøter på rad.
 2. Ved første ordinære årsmøte skal det ved avstemning bestemmes hvem overskytende midler skal tilfalle.

 

§10 Lovendringer

 1. Endring av disse lover vedtas på Årsmøtet og krever 2/3 flertall eller mer og trer i kraft etter Årsmøtets slutt.

 

Vedlegg 1: Retningslinjer for økonomistyring.

 1. Kasserer kan kvittere for beløp opp til NOK 5000.
 2. Styret må godkjenne utgifter som overstiger NOK 5000.